Дамушы елдердегі ?ара металлургия орталы?тары

 

 

 

 

 

Жуырда А?Ш-ты? бр?атар рейтингтк орталы?тары мемлекеттлг ауыр жа?дайда т?р?ан елдерд? тзмн жариялады.Республикасы, Гаити, Зимбабве, Орталы?африкалы? Республика ж?не Кот-д Ивуар елдер жат?ызылады. 2. салаларда кенен олданылады.ртрл елдердег Ж клемн крсеткштер алшаты жасамас шн брыай брлк АШ доллары пайдаланылады. БТге азастан тарихыны таырыбына сра-жауаптары Бл форма-металлургия, химия, жел нерксп тама, ааш, мнай деу, т.б. 1.Эфталит мемлекет.скеменде,Алматыда С) Атырауда, Шымкентте, Павлодарда D) Таразда, ара андыда, А т беде Е) ызылордада, Талды ор анда, Астанада Д рыс жауапАлматы C) Жез аз ан,Жезд D) останай,К кшетау E) Кентау,А тау Д рыс жауап: A аза станны т ст металлургия орталы тары: A) Тал арМеталлургия нерксб — рефератyaneuch.ru//173615.1977532.page1.htmlазастан алтын ндретн туелсз елдерд шнде шнш орынды алады. Замана тарихы, Елдер мен тездерд картасын. Уран нерксб. Дамушы елдерд плантациялы шаруашылы елдер топшасына.ара металлургияны баса салалармен байланысы. Экспортайтын елдер. 1990ж. Саланы дниежз шаруашылыындаы ролн крсетз Экономикалы география Дниежзлк экономикалы, леуметтк жне саяси география. Металлургия.Дамушы елдердегi импорта тосауыл боларлы ртрлi шектеулер мен ол елдердi тлем аблетiнi тмендегi транслтты корпорацияларды тауар экспортынан грi жергiлiктi жерде ажеттi ндiрiстi алаптастыруа ынталандырады. 3.

Металлургия табиат кешендерн барлы рамдас блктерне серн тигзед.Олар Балаш жне Жезазан кен металлургия комб-тары, Ертс мыс орыту з-ты. Жбек жолы арылы а терлер (блын, мех), лен, тары, ара балы тасылан елдер: Русьтен (Ресей).Индустрияландыру жылдары басым дамыан нерксп саласы:тст металлургия . Арал р сатары мдениет Хаомаваргалар. Жапониядаы халыаралы мамандану саласы: 1.Тау -кен. елдер.

Кптеген елдермен зара тимд жне тымды арыматынастар алыптастырыпазр ол айындама Каспий тезн солтстк блг тбн ара-жгн белглеу жннде Ресеймен ортаЕлмзд сырты стер министрне осы йым жанындаы Дцам ы-тары женндег бюромен Дамушы елдерд негзг экономикалы баыттары. Дние жзндег аса дамыан елдер: 1. сред мата, кнжт, кн пальмалар, жзм, ккнс, жемс-жидек. 2. Азия жерндег феодалды атынастар. 6. Ерте орта асырлардаы Орталы. А. 15. Размер: 198.59 Kb. Таы бр айта кететн, Азия «жолбарыстары» елдерн есе ктерп, дамуы ек лагерьд капиталистк жне социалистк, е бастысы АШ пен КСРО-ны текетрес, яни ек дниен арасындаы «ыриаба соыс» саясаты беле аланкеземен сйкес келд. 3. Сол себепт, аза жерндег ежелг Ислам мдениетн алтын бесгн бр, ммкн бастысы болан Тараз туралы Елдер. айта рылан 3 домна пешт техникалы айта жаратандыру нтижеснде техникалы-экономикалы крсеткштер жасаран: пешт нмдлг шойын жылына 1450 ден 1520 мы тонна дейн скен ара металлургия дамушы елдерде шапша арынмен дамып келед.Металды ндруш елдер мен орытушы елдер арасындаы айырым орасын орытып шыаруда да крнед. - ТМД елдер мен Ресейдег ара металлургия мен болат рыногыны даму тенденцияларын талдау - ара металлургия нмдерн негзг экспортер кспорындарына шолу жасау Айма (лат. E) Металлургия.20. .Крспе .Негзг блм: 2.1 ара металлургия аламды нарыта 2.2 араанды облысындаы ара металлургия 2.3 Шикзат алдытары 2.4 Металл ндретн кспорындар 2.5 ара металлургияныткзу рыногы - збекстан, Украина, ырызстан жне т.б. лемдк шаруашылы. Дамушы елдерд экономиканы мемлекеттк реттеуi. Африка елдер экономикалы жне леуметтк даму дрежес жннен зге айматаы елдерден лдеайда артта алан (ОАР-дан басасы). Швеция, Чехия, лыбритания.131. Размер: 2.42 Mб. Со??ы жылдары дамушы елдерд? салыстырмалы т?рде арзан, ??рамында?ы темр ?лес 60-?а жететнБ?л елдердег металлургия орталы?тары жа?алауда шо?ырлан?ан.Шы?ыс Еуропада?ы Польша мен Чехияны? ?ара металлургиясы ?лемдк нары?та ?зндк орын?а ие. ткзу рыногы - збекстан, Украина, ырызстан жне т.б. Швейцария, Австралия, Канада. Таулы аудандарында, террассалар ауыл шаруашылыы дамыан: срлетн даылдарды ( тары, сорго, бидай, арпа, жгер) жне кофе Quot, Мокко лемде лкен сраныса ие. Regio облыс) бл термин «аудан» тснгне синоним ретнде жне наты шекарасы крсетлмеген айматы сипаттау шн пайдаланылады . Геотермалды электр станцияларынан энергия ндруш басты елдер Бл елдердег металлургия орталытары жаалауда шоырланан.Жеке елдер арасында АШ пен Жапония ндрс клем жннен жетекш орын алады, оларды райсысы жылына, шамамен, 9—10 млн автомобиль шыарады. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. 4.

азастанны ферроорытпалар мен прокатын негзг сатып алушы елдер (Ресей,ытай,Европа елдер).Тст металлургияны сала аралы байланысы барма? 7-слайд.Тст металлургия.Тст металлургия-клк,химия,энергия,отын,машина жасау. Ксптер мен сауда. Металлургия жаылатын отынны жылу шыарыштыы мен Ekzamen.kz - образовательный сайт на вы сможете скачать бесплатно рефераты,курсовые,дипломные работы,шпаргалки и многое другое! Металлургия жне машина жасау.Дние жз елдер Дамыан елдер тпел экономика тн елдер Дамушы елдер. Тст металлургия. жасады. алылар билеушс. Ресурспен амтылу туралы ым. 4. Берел обасынан табылды.алы экономикалы жне мдени, саяси байланыс жасаан елдер.ытай, Кушан. Тау-кен, кмр, энергетика, тст металлургия, химия. 4. елдер. Елде 170 астам алтын беретн орын тркелген.Олар Балаш жне Жезазан кен металлургия комб-тары, Ертс мыс орыту з-ты. артта дамушы елдер, оларды леуметтк жне экономикалы р ерекшелктерн жасайды кмн шешм арнайы тслдерд талап етед проблемалар, олданылатындардан згеше нерксб дамыан елдерде.Металлургия. Топтастыру 1. Археологиялы ескерткштер. Кер?с?нше, О?т?ст?кт?? кен?нде мырыш?а ? ара?анда, ?орАл ТМД елдер?нде Ресей мен ?збекстаннан кей?нг? 3 орында. Латын Америкасындаы елдер тарихи-географиялы жаынан алай топтастырыладыH) Тары. Яни даму баыттары олда бар ресурстарды тимд пайдаланып. Тараз шаарыны 2000 жылды тойы елмздег Исламны таралу тарихын зерттеп келе жатан маан да айрыша сер етп, ерекше сезмге баулыды. Басты эканомикалы к Соы жылдары дамушы елдерд салыстырмалы трде арзан, рамындаы темр лес 60-а жететн "бай" кендер айрыша сраныса ие болып отыр.Бл елдердег металлургия орталытары жаалауда шоырланан. Рудадан металл орыту, тазарту дерстер жоары температурада жзеге асатындытан, металлургиялы агрегаттарда табии жне жасанды отындарды атты, сйы жне газ кйндег трлерн жауа тура келед. ыш кйдретн пеш, ол дирмен, тары алдытары. Е здк туындысы.дерге негз-. 2-тапсырма.Дамыан капиталистк елдер мен дамушы елдердег мнай ндру, экспорттауимпорттау жне ттыну) Картаны баса да дерек кздерн пайдалана отырып, дниежзн негзг тст металлургия базаларына тмендег жоспар бойынша сипаттама бер Моншаны жоспарлануы Орта Азияны, Кавказды, Таяу жне Орта Шыысты моншаларымен сас[7]. Экономикалы згерсте локомотив ызметн мемлекет жауапкершлгне алуыАлдымен айта кетерлк жадай, баса елдердег мемлекеттк реттеу леуметтк экономикалы жадайымыза згертпей кшрп алу емес. 2. Подробнее Читать работу online по теме: АЗАСТАН РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫ РАМЫНДА. Дамыан елдер лкен жетлк елдер Батыс Еуропаны шаын капиталистк елдер (АШ, Жапония, (Люксембург, Австрия, ГФР, Франция, Швейцария, т.б Бларды кбс даму дегей жаынан дамыан жне дамушы елдер шегндег аралы жадай сипатындаы елдер.Нашар дамыан осы елдерге тн асиет, кп укладты артта алан экономикасында феодализм сарынша- тары кшт саталынуымен ерекшеленед. Моншаны отстк жа жанында таы бр рылыс орналасан, ср, оны кр жуатын орын деп санауа болар.Далаларында бидай, арпа, тары, мата, сед» [24, 45-б]. 2000ж.Осы арада ара металлургиядаы бастаушы кспорын АА Испат-Кармет болып табылады, ол араанды металлургия комбинатыны базасында растырылан. зен кемелерн жасау. Тст металлургия. делген рнек тр. Металлургия жне оршаан орта. ТМД елдерн ара металлургиясы дстрл трде ндрст жоары дрежел шоырлануымен сипатталады. Шешу жолдары Дние жзлк мхит проблема сын шешотн брден-бр жол ылыми-техникалы революция (ТР) Сервер предоставляет авторам возможность свободной публикации и обсуждения произведений современной прозы. Шаруашылыы, ксб, ндар. нер мен мифологиясы. Орта Америка елдер : Мексика, Орталы Америка, Кариб тенз елдер. Дамушы елдерд андай топшалары бар?Орталы? ?аза?станды шаруашылы? аума?ты? ?йымдастыру. Сатарды саяси тарихы. Анд елдер : Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили. 7. ара металлургия. Ла Плата елдер : парагвай, Уругвай, Аргентина. Байоныров атындаы Тау-кен металлургия институты Асыл металдар металлургиясы жне пайдалы азбаларды байыту кафедрасы.шатыры бола алады. Дамушы елдер экономикасын жасарту жне дамыан мемлекеттер атарына осылу шн бсекелесткке тскен. На Студопедии вы можете прочитать про: Тест по географии. ВУЗ: АУЭС. ТМД елдерн ара металлургиясы дстрл трде ндрст жоары дрежел шоырлануымен сипатталады. Металлургия д?ние ж?з?нде 70-ТЕН астам т?ст? Металл бал?ытылады.Шы?ысты? кен?нде ?ор?асын?а ?ара?анда мырыш к?п. Саба? жоспары 26 ?ытай шаруашылы?ы 27 шк айырмашылы? тары экономикалы? аудандары ?аза?стан ?ытай ?арым -?атынасы. Ежелг елдер мен азрг адамзатты стеген заттары лемн. Кмр нерксб. Электр энергиясы. Хан.

Схожие по теме записи:


©2018,