Сілтеу есімдік мысалдар

 

 

 

 

 

Сан есм бойынша алан блмдерн жинатап айталау жне есмдктермен байланыстыра отырып тсндру Слтеу есмдк. Негзг етстк. Мысалдар. 4.Септелудег ерекшелгн тсндр. лг:Shortcut1 Есмдктер - затты атын, сынын, санын,оларды аттарын блдрмейтн, бра соларды Бл есмдктер слтеу, крсету, нсау сияты маыналарды блдрп, ай? айсыСлтеу есмдктер маына жаынан бр-брнен ерекшеленед. керек. Слтеу. Слтеу есмдг алай трленед? Ол алай туелденед? (мысал келтр). Бл есмдктер негзнен аланда, слтеу, крсету, нсау Ciлтеу еciмдiгiн тciндiре отырып, еciмдiктi маыналы трлерi жнiндегi бiлiмдерiн тиянатау Сабаты таырыбы: Белгсздк есмдг Сабаты масаты: 1. Мегзеу, нсау, крсету маыналарын блдред.Мысалдар. 5.Слтеу есмдгн маынасы нен блдред? А. слтеу, крсету, нсау.Д. Сабаты масаты: блмдлк- слтеу есмдгн блдретн маынасы, жмсалу рет, жктеу есмдгнен айырмашылыы, атаратын- Мысалдар келтру. Слтеу есмдгне мысал келтрп, оны септе. Слтеу есмдк сын есм Есмдк трлер Слтеу Срау Ережес Мегзеу, нсау, крсету маыналарын блдред Жауап алу, масаты мен срау маынасында ойыланМысалдар Осы маайда мал жайылымы бар. в Гаврилов Посаде Слтеу есмдг мысалдар - 07:32 Слтеу есмдг (Указательные местоимения) Указательные местоимения Мысалдар арылы есмдктер азашасында слтеуаза тл 6 класс "стеуд емлес" — Конспект урока по казахской литературе (6 класс) — Сз таптары ( айталау сабаы) 6 сынып — " Есмдк" таырыбындаы 6 сыныпа арналан саба. Слтеу есмдктерне бл, сол, ол, осы, сона, ана, анау, мына, мынау, сонау, осынау, не, мне деген сздер жатады. Слтеу есмдг нсау, мегзеу, крсету маыналарын блдретн бл, сол, ол, осы, осынау, сонау, анау, ана, мына, не, мне, мынау деген сздер. Мысалы: Сз, бз. Ж.

е септелед, септелу кезнде мен, сен, ол есмдктер кейбр септктерде т?л?асын ?згертед. Мысалы: сендерМезгеу, нсау жне крсету маыналарында олданылады. Кзге крнп тран адамды, затты т.б. Мтннен,жктеу, слтеу есмдктерн тауып беред.йге тапсырма: Сан есмн маыналы трлерне мысалдар жазып,рамына арай талдап келу. слтеу есмдгн шнш жаында тран сзд крсет.17.

б. азастан Энциклопедиясы жобасынан алынан млмет. Тласына арай (по способу образования).есмдктер жне мен- есмдгнен басасы кптк жалауды абылдайды. мезегенде (нсаанда, крсеткенде) слтеу есмдктер олданылады. Есмдк, Морфология Сз рамы Тбр Жрна Жалау Кптк жалау Туелдк жалау Септк жалау Жктк жалау Сз таптары Зат есм Сын есм Сан есм Есмд Есмдктер - затты атын, сынын, санын,оларды аттарын блдрмейтн, бра соларды (зат есм, сын есм, сан есмдерд) орнына жмсалатын сз табы. Осы маайда мал жайылымы бар. Белгсздк есмдг туралы тснк беру, тапсырмалар орынддату арылы таырыпты мегерту 2. Септелу ерекшелктер:(слтеу есмдгн). с- рекетт С. Н дыбысы жктеу, слтеу есмдктерн септелу жйеснде тсп алыпздк. нсау, крсету, мезеу маынасында олданылады.Cases of using (олданылуы). . олданылатын орны. Слтеу есмдг.Слтеу есмдктер мезеу, нскау, крсету маыналарын блдред.Мысалы: бл - блар, сол - солар, осы - осы-лар, анау - анауым-анауы-анаулары т. детте слтеу есмдктер слтеу, мезеу, мнн блдрп, сын есмн орнына жмсалып, ай? дегенМысалы: бл - блар, сол - солар, осы - осы-лар, анау - анауым-анауы-анаулары т. B) Ешкмге, ешкмн. This дл осы уаыт немесе стмздег жыл жайлы айтыланда олданылады, that дл осы уаыт немесе ткен жыл (ткен кездер) Нсау:толытырыдар.3.Слтеу есмдгне мысал келтрп,оны септе. Слтеу есмдктер есмдктер шнде слтеу, мезеу, нсау, крсету маынасында жмсалып, ай? айсы? деген сратара жауап беред. Ережес. Срау. затты атауын. ай сйлем слтеу есмдгнен ралан: А. Дара есмдк бр тбрден трады. Образовательный портал Мегамозг. Examples (Мысалдар). Слтеу есмдктер Слтеу есмдктерне бл, осы, сол, анау, мынау, сонау, осынау, ана, мына, сона, н, мне деген сздер жатады. мысалы: мен, олар,бреу. Слтеу есмдг слтеу, нсау, крсету маынасын блдред. 15. Есмдкт ай тр? (срау). Мысалы: Бл ктапты мен оыанмын. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. . Слтеу есмдктер. Указательные местоимения (слтеу есмдктер): этот, эта, это (бл, осы, мынау, мне) и т.д.Мысалдар (примеры). 5.Есмдк дегенмз не? 6.Есмдкт маыналы трлерн ата.8.Слтеу есмдг дегенмз не? Бл есмдктер негзнен аланда, слтеу, крсету, нсау сияты ишараттарды блдрп, ай? айсы? деген сраулара жауап беретн аттрибутивтк сздер.Слтеу есмдг, Срау есмдг (6 сынып)infourok.ru/silteu-esimdigi-ssinip-1494849.htmlТаырыбы: Слтеу есмдг. 12. аза тлн Е. Сабаты таырыбы: Есмдк. Крдел есмдк: кемнде ек сзден трады. 1.Кмекш етстк 2. Есмдктер белгл бр тснкт я ойды жалпылама трде мегзеу арылы блдред. 2. Есмдк сйлемде андай ызмет атарып тр? «Сз» деген - деп, «бз» деген кмек. слтеу, крсету, нсау. М.: мен, сен жктеу есмдктернен бл, сол слтеу есмдктерн, км?не?ай?срау е смдктерн алайы. Есмдкт трлер«Д.А.онаев атындаы орта мектеп» коммуналды мемлекеттк мекемес аза тл мен дебиет пн малм Даулетова Светлана Мысалы: Бл кнде оуды керек екенне ешкмн таласы жо.Н дыбысы жктеу, слтеу есмдктерн септелу жйеснде тсп алып, барыс септгнде пайда болады. Есм сздерд орнына олданылатын есмдк деп атаймыз.Слтеу (указательное). Оушыларды тлн, ойын, сздк Главная » аза тл » Есмдк - Местоимение.Мысалдар (Примеры). A) Брн, брне. 3. 2. Жктеу есмдктер рашан белгл бр жаты крсету шн олданылатын сздер. Мысалы, уаыта атысты слтеу есмдгн айтуа болады. Есмдк трлер. Мен ктабым таза. Есмдк маыналы трне арай 7ге блнед: Жктеу есмдг,слтеу есмдг Жеке пиясын сатау | азастан Энциклопедиясы туралы | Жауапкершлктен бас тарту. Слтеу есмдктер аза тлнде де аылшын тлнде де маыналы жне 5.Слтеу есмдгн маынасы нен блдред? А. Тласына арай (По способу образования). Атбе облысы, Ойыл ауданы Сапакл орта мектебн аза тл жне дебиет пн малм Абдрахманова Рахима НасырызыСабаты таырыбы: « Есмдк. Читать тему: Есмдк, трлер, емлес, есмдкт трлену, сйлемдег ызмет на сайте Лекция.Орг Ол есмдг жктеу есмдгне де, слтеу есмдгне де жатады.Мысалы, Бл — халытар достыыны крнс. Слтеу есмдктер сйлемге нсау, мегзеу, крсету маыналарын блдред.Олар мегзеу мнн блдрпМысал трлер Жктеу Слтеу Срау Мен Анау андай Сол Бз Неше Сз неки Мне. Бл рамда ерекше кзге тсетн есмдктер деп слтеу есмдк-терн айтуа болады.Мысалы: зат есм ол атынаста те жи айтылатын сз болса, сын есм, сан есмдер оан Слтеу есмдг алай трленед?Слтеу есмдг Слтеу есмдктер Бл, осы, мына, мне. В. Слтеу есмдкт крсетз.Слтеу есмдктерн туелденген трлерн табыыз. Жктеу есмдг» Сабаты Жктеу, слтеу есмдктерн тарихи даму барысы Г.

Рамстедт, Н.Поппе, В.Котвич, А.Габен, Ж.ДениЖктеу есмдктер белгл бр жаты крсету шн олданылатын сздер тобы. б. Осы бл мынау.Жктеу есмддктер рашан белгл бр жаты крсету шн олданылатын сздер болып саналады.

Схожие по теме записи:


©2018,